The Shop

אמצו את פולי

פולי בחור מלא אמביציה. משתתף שנה חמישית במרתון ירושלים. בכל שנה מגדיל את תווך ההליכה שלו ע"י אימונים שבועיים בהליכון שלו.
פולי נהנה באימונים אבל בעיקר נהנה באירוע במרתון. מוקף בני משפחה וחברים פולי מגיע לקו הסיום בין הראשונים..

מרוץ קהילות

תומכים